Marka Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
2.Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari
faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
3.Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde
başvuru hakkına sahip kişiler.
4.Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet
hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda
bulunma hakkına sahiptir.
Marka Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler
Kurum nezdinde yapılan her başvuru ile sadece bir markanın tescili talep edilebilmektedir.
Marka başvurusunun gerçekleştirilmesi için, aşağıda sayılan bilgilerin eksiksiz bir şekilde
tamamlanması gerekmektedir:
• Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
• Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
• Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
• Kanunun 4 üncü ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka
örneği.
• Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin
alfabesindeki karşılığı.
• Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf
numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
• Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
• Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu
ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir
bilgi.
• Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
• Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.
• Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler eklenmelidir:
• Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan
hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış
Türkçe tercümesi.
• Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik şartname.
• Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya noter onaylı örneği